Lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders Woonbedrijf

Wie zijn wij?

Woonbedrijf is een woningcorporatie die werkzaam is in de Metropoolregio Eindhoven. Woonbedrijf is een woningcorporatie waarbij klantgestuurd werken centraal staat. Vanuit die taak verzorgt Woonbedrijf een grote voorraad goede en betaalbare huurwoningen in Eindhoven en omgeving. In een buurt waar het prettig wonen is en zonder iemand uit te sluiten. Woonbedrijf wil werken aan een maatschappij die is gebaseerd op rechtvaardigheid en waarin duurzame keuzes worden gemaakt. Dit werk begint met betaalbaar wonen voor mensen die zich thuis voelen bij Woonbedrijf, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. Een mooie opdracht met ruim 33.000 woningen waarin zo'n 70.000 mensen hun thuis vinden. In Eindhoven, Helmond, Best, Geldrop, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
 
Woonbedrijf is een financieel gezonde woningcorporatie, die zijn prominente positie, rol en zichtbaarheid in Eindhoven en omliggende
gemeenten zorgvuldig en verantwoordelijk invulling wil blijven geven, met oog voor de belangen van het brede spectrum van wonen, zorg en welzijn.

 

Welkom

poppetje

 

Waar houd jij je mee bezig?

Woonbedrijf hecht grote waarde aan goed bestuur en legt daarover op een transparante wijze verantwoording af. De Raad van Commissarissen is samen met de bestuurder verantwoordelijk voor de governancestructuur van Woonbedrijf en voor de naleving van de principes van de Woningwet en de Governance code Woningcorporaties. De bestuurder vormt samen met de directeur Wonen, directeur Vastgoed en directeur Financiën en Bedrijfsvoering het directieteam. De taken van de Raad van Commissarissen en het directieteam zijn vastgelegd in de statuten en zijn verder uitgewerkt in reglementen. Deze zijn terug te vinden op www.woonbedrijf.com.
 
Wegens het vertrek van één van de leden RvC is een vacature ontstaan binnen de RvC van Woonbedrijf op voordracht van de huurders. De Raad van Commissarissen streeft naar spoedige invulling van deze vacature.
Het te werven lid Raad van Commissarissen op voordracht van HVW zal deel gaan uitmaken van de Investeringscommissie binnen de Raad. Gezien de al aanwezige samenstelling, kennis, deskundigheid en achtergrond bij de zittende leden zoekt de Raad van Commissarissen een lid met branchespecifieke vastgoed- en duurzaamheidsachtergrond, binding met de regio en aandacht voor huurdersbelangen.
 
Raad van Commissarissen
De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur van stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl. De Raad van Commissarissen telt momenteel zes leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. De maximale zittingstermijn is acht jaar. Drie leden worden op voordracht van de Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW) benoemd. De Raad van Commissarissen heeft drie commissies: een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Investeringscommissie.
 
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van Woonbedrijf en de met haar verbonden instellingen. De Raad richt zich onder meer op:

 • Het houden van toezicht op het realiseren van de statutiare doelstellingen van Woonbedrijf;
 • Het terzijde staan van het bestuur met gevraagde en ongevraagde raad;
 • Het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van het bestuur;
 • Het in samenwerking met het bestuur handhaven van de governance structuur van de stichting;
 • Het bevorderen van een open relatie met de stakeholders (ambassadeursfunctie).

Wat vragen wij van jou?

De samenstelling van de Raad van Commissarissen sluit aan bij de visie en strategische doelstellingen van Woonbedrijf. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar, zij vertegenwoordigen geen deelbelangen. De leden van de
Raad van Commissarissen onderschrijven de kernwaarden die Woonbedrijf nastreeft: respect, verbindend, eigen verantwoordelijkheid en resultaat.
Algemeen profiel
Als uitgangspunt geldt dat de leden van de Raad van
Commissarissen aantoonbare affiniteit met de doelen van
Woonbedrijf dienen te hebben, onafhankelijk, integer en betrouwbaar zijn, geen tegenstrijdige belangen hebben, en voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie van commissaris in te vullen.
                                                               Alle commissarissen:

 • Hebben een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van het bestuur;
 • Zijn bereid zich na benoeming snel in te werken in de complexe wereld van de volkshuisvesting en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen;
 • Gedragen zich als lid van een team, zijn bereid zich in dat team kwetsbaar op te stellen, durven binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen;
 • Zijn kritisch met betrekking tot hun eigen functioneren en zullen
  dit jaarlijks evalueren;
 • Zijn aanspreekbaar voor belanghouders als het gaat om het afleggen van verantwoording over het gehouden toezicht en het functioneren van de raad.

Wat bieden wij?

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is conformde honoreringscode Commissarissen van de VTW.

Ben jij deze Lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders Woonbedrijf?

Denkt u op basis van de profielschets een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC op voordracht van HVW bij Woonbedrijf? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39220. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.
 
De benoeming van het nieuwe lid RvC van Woonbedrijf zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.
 

Solliciteer nu